0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaardenArtikel 1 - Toepasselijkheid
Artikel 2 - Aanbod
Artikel 3 - De overeenkomst
Artikel 4 - Herroepingsrecht
Artikel 5 - Kosten in geval van herroeping
Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 7 - De Prijs
Artikel 8 - Conformiteit en Garantie
Artikel 9 - Levering en uitvoering
Artikel10 - Betaling
Artikel11 - Overmacht
Artikel12 - Aansprakelijkheid
Artikel13 - Klachten


Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.1 - De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer.
1.2 - De algemene voorwaarden zijn op de site van DDB-online.nl ter beschikking gesteld. De kan op deze pagina en in de winkelwagen gedownload worden. Op verzoek wordt er een digitaal exemplaar in PDF formaat toegezonden.
1.3 - Indien dit niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen.

Artikel 2 - Aanbod

2.1 - Indien een aanbod onder specifieke product voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.2 - Het aanbod bevat een omschrijving/afbeelding van de aangeboden producten. De omschrijving/afbeelding is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument hierna te noemen: afnemer, mogelijk te maken.
2.3 - DDB-online.nl hierna te noemen: DDB-online maakt gebruik van afbeeldingen welke een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten bieden. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

Artikel 3 - De overeenkomst

3.1 - Een overeenkomst tussen DDB-online en de afnemer komt tot stand, nadat een bestelling/opdracht/mondelinge afspraak door DDB-online is bevestigd door middel van een order bevestiging.
3.2 - Zolang de ontvangst van een bestelling niet door DDB-online is bevestigd, kan de afnemer de overeenkomst kosteloos ontbinden.
3.3 - DDB-online behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren en/of toegang tot alle diensten of een deel daarvan op enig tijdstip te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid van de zijde van DDB-online.

Artikel 4 - Herroepingsrecht

4.1 - Bij de aankoop van producten heeft de afnemer de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst dan wel aflevering van het product, ook indien afgeleverd bij buren. Bij meerdere producten welke afzonderlijk worden geleverd gaat dit in op de dag van ontvangst dan wel aflevering van het laatste geleverde product, ook indien afgeleverd bij buren.
4.2 - Tijdens de bedenktijd zal de afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product zal slechts in die mate uitgepakt of gebruikt worden voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of afnemer het product wenst te behouden.
4.3 - Indien er van de herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, zal afnemer het product onbeschadigd met alle geleverde toebehoren en (indien redelijkerwijze mogelijk) in de originele staat en verpakking aan DDB-online retourneren, conform de door DDB-online verstrekte instructies.
4.4 - Het is wenselijk dat het product en verpakking met zorg worden behandeld. Mocht het product of verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te beoordelen dan kan in het uiterste geval waardevermindering door berekend worden.

Artikel 5 - Kosten in geval van herroeping

5.1 - Indien de afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor rekening afnemer.
5.2 - Indien er door enige vorm van nalatigheid schade is ontstaan aan het product, zijn de kosten die daaruit voortkomen voor rekening afnemer.
5.3 - Indien waardevermindering of schade door nalatigheid van toepassing is zal dit van het terug te betalen bedrag worden ingehouden.
5.4 - Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal DDB-online dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 6 - Uitsluiting herroepingsrecht

6.1 - Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor producten:
- Die door DDB-online tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de afnemer, ook te omschrijven als "op maat" en/of "dit product wordt speciaal voor u gemaakt"
- Die duidelijk persoonlijk van aard zijn
- Die door hun aard/omvang niet kunnen worden teruggezonden zonder speciaal logistiek
- Die snel kunnen bederven of verouderen
- Prijs gebonden aan schommelingen op de financiële markt, waarop DDB-online geen invloed heeft
- Losse kranten en tijdschriften
- Audio- video-opnamen en computersoftware waarvan de afnemer de verzegeling heeft verbroken
- Vloerkleed - speelkleed - boxkleed - speeltapijt waar gekozen kan worden uit diverse maten met een lengte of breedte groter dan 4 meter daar de mogelijkheid er is samples/monsters te bestellen alvorens tot definitieve koop over te gaan. Bij een definitieve koop worden kosten samples/monsters over het factuurbedrag in mindering gebracht.
- Goederen uit de categorie faillissement en kinderopvang leegverkoop daar de mogelijkheid er is de goederen te bezichtigen/beoordelen alvorens tot koop over te gaan.


Artikel 7 - De Prijs

7.1 - Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
7.2 - Indien in een aanbod geen vermelde geldigheidsduur word weergegeven, behoud DDB-online zich het recht om de prijzen op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.
7.3 - De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief eventuele verzendkosten - tenzij anders vermeld.

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

8.1 - DDB-online garandeert dat de door DDB-online geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
8.2 - De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde producten verkeerd, ondeugdelijk of beschadigd zijn, dan dient de afnemer, alvorens over te gaan tot terugzending aan DDB-online, deze gebreken onmiddellijk schriftelijk of via de elektronische wijze te melden.
8.3 - Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 dagen na ontvangst aan DDB-online te worden gemeld. In geval van aflevering bij de buren maximaal 4 dagen na aflevering. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) in nieuwstaat verkerend.
8.4 - De garantietermijn van DDB-online komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. tenzij anders vermeld. DDB-online is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de afnemer.
8.5 - Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaren en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet het recht tot terugzending geheel vervallen.
8.6 - Indien klachten van de afnemer door DDB-online gegrond worden bevonden, zal DDB-online de geleverde producten kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de vergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van DDB-online het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende product/bestelling.
8.7 - Iedere aansprakelijkheid van DDB-online voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
8.8 - Deze garantie geldt niet indien:
      - Afnemer jegens DDB-online in gebreke is
      - Afnemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken
      - De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld of in strijd met de aanwijzingen van DDB-online en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking.
      - Retour gezonden goederen die geen defect vertonen en/of niet binnen de garantievoorwaarden vallen. Deze worden per omgaande retour gezonden. In dergelijke gevallen is DDB-online genoodzaakt de gemaakte kosten door te berekenen.
      - Bij weigering van retour gezonden goederen vind er geen tweede verzend poging plaats en worden goederen na ontvangst maximaal 1 jaar bewaard. Na dit jaar vervalt enig aanspraak op de goederen. Eventuele verzendkosten dienen zijn te voldaan alvorens de goederen opnieuw voor verzending worden aangeboden.

Artikel 9 - Levering en uitvoering

9.1 - DDB-online zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.
9.2 - Bestellingen die zijn bevestigd worden met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitgevoerd tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
9.3 - Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de afnemer hiervan uiterlijk 3 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Artikel 10 - Betaling

10.1 - Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het plaatsen van een bestelling.
10.2 - De afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens zo spoedig mogelijk aan de ondernemer te melden.
10.3 - In geval van wanbetaling heeft DDB-online het recht om de vooraf aan de afnemer kenbaar gemaakte kosten in rekening te brengen.

Artikel 11 - Overmacht

11.1 - DDB-online is niet aansprakelijk, indien en voor zover verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 - Onder overmacht wordt verstaan elke oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor DDB-online risico behoort te komen. Zoals vertraging bij extreme weersomstandigheden, toeleveranciers en bezorgdiensten. Storingen aan het internet, storingen aan het elektriciteitsnet, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 - DDB-online behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
11.4 - In geen geval is DDB-online gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1 - DDB-online is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan goederen, voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van aangeboden producten.
12.2 - Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg de klantenservice bij onduidelijkheid.

Artikel 13 - Klachten

Klachten kunt u kenbaar maken via info@ddb-online.nl . DDB-online zal klachten altijd serieus nemen, zorgvuldig vastleggen en zo snel mogelijk afhandelen. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Indien de klacht gegrond is, zal DDB-online passende oplossingen/maatregelen nemen om u zo goed mogelijk tegemoet te komen en herhaling waar mogelijk te voorkomen.

Bent u van mening dat uw klacht niet juist is behandeld dan is het mogelijk om uw klacht aan te melden voor bemiddeling via het ODR platform welke te vinden is via de volgende link: https://ec.europa.eu/odr Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Alle bedragen zijn inclusief btw

Deze website gebruikt cookies om gebruiksgemak te verbeteren en het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies